Ние проектираме Вашите сгради и съоръжения

Добре дошли

Проектантско бюро СИДИКИ (SSE Ltd) e фирма, предлагаща на клиентите си спектър от услуги: проектиране, технически контрол, експертизи, обследване, конструктивно становище.

Ние имаме дългогодишен опит в областта на проектирането на сгради и съоръжения. Проектирали сме общественообслужващи и жилищни сгради с подземни паркинги за автомобили на едно и две нива; еднофамилни жилищни сгради; пристрояване и надстрояване със стоманобетонна, стоманена или дървена конструкция на съществуващи сгради; стоманени производствени халета с или без кран; резервоари за съхранение на спирт – стоманена конструкция; бетонови възли; мачти за мобилни оператори.

Обследвали, укрепвали, усилвали и реконструирали сме съществуващи сгради. Ние консултираме колеги при работа по конструктивни проекти и обучаваме млади специалисти.

Какво правим ние?

  • Ние извършваме комплексно проектиране (по всички проектни части) на жилищни, обществени и промишлени сгради и технически съоръжения. Консултираме ви преди започване на проектa, така че да скъсим скъпото ви време и да увеличим функционалността;
  • Извършваме проектране по част конструктивна. Обсъждаме с вас възможните решения и ви консултираме при избора за намиране на най-оптимално и технологично решение;
  • Изготвяме проект по част ПУСО (План за управление на строителните отпадъци);
  • Занимаваме се с обследване, укрепване и реконстркция на съществуващи сгради и съоръжения;
  • Ние извършваме авторски надзор по време на строителството, следим за стриктното изпълнение на нашите проекти, въз основа на опита си решаваме бързо и практично възникналите проблеми;
  • Ние можем да ви консултираме при покупка на недвижим имот и относно конструктивното състояние на съществуващите сгради.