• Комплексно проектиране (по всички необходими проектни части) на жилищни, обществени и производствени сгради – фаза идеен, технически и работен проект, както и технически съоръжения;
 • Проект по част Конструктивна – фаза идеен, технически и работен проект;
 • Статико-динамичен анализ (Конструктивни софтуерни изчисления и оразмеряване);
 • Проектиране на подпорни стени и басейни;
 • Изчертаване на конструктивни детайли за изпълнение;
 • Експертизи, обследване, укрепване, реконструиране и усилване на съществуващи сгради и съоръжения;
 • Конструктивни становища;
 • Технически контрол по част конструктивна на сгради и съоръжения;
 • Авторски надзор по време на строителството;
 • Консултиране по въпроси, отнасящи се до състоянието на конструкцията на ваша сграда или съоръжение;
 • Консултиране при изработване на част Конструктивна;
 • Консултиране при покупка на недвижим имот;
 • Проектирането се извършва по желание на клиента – по Българските норми (БДС) или по системата от Еврокодове (EN) и националните приложения към тях.