Инж. Фахим Сидики е дипломиран магистър инженер с 6 годишен опит в проектирането на строителни конструкции. Завършва ПГСАГ “Ангел Попов” – гр. Велико Търново, профил “Архитектура и строителство” през 1997 г. с отличен успех. Веднага след завършването си до 2004 г. работи в Проектантско бюро “НИКЕЛ”, гр. Велико Търново като архитектурен техник, а до 2009 г. – като конструктивен техник. През 2009 г. защитава бакалавърска степен по специалността Строителство на сгради и съоръжения във ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна, а през 2012 г. магистърска степен по специалност Строителство на сгради и съоръжения. И двете степени завършва с грамоти и награди за отличен успех. През 2012 г. участва в Национален конкурс “Колю Фичето” за най-добър дипломен проект на абсолвент строителен инженер, организиран от НТС по строителство в България и печели трета награда.

Има практика в работата със стоманени и стоманобетонни конструкции. Работи с Българските норми за проектиране и системата от Еврокодове, изчислителни и графични програми. Посещава курсове, семинари, национални и международни конференции, организирани от КИИП относно проектиране по системата Еврокодове, строителство в сеизмични райони, усилване и реконструкция на съществуващи сгради.

По-съществени проекти: Общественообслужващи и жилищни сгради с подземни паркинги за автомобили; Стоманено хале с кран 25 тона за производство на стоманобетонни изделия. Съавтор при Обследване, укрепване, усилване и реконструиране на съществуващи сгради със стоманобетонна конструкция.

Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Пълна проектантска правоспособност – секция КСС.