Доц. инж. Тинко Борисов Бобев Експерт по строителна механика и статико-динамичен анализ на строителни конструкции и съоръжения.

От 1963 до 1999 г. е преподавател в УАСГ в катедра “Строителна механика”, от 2000 г. досега – преподавател във ВСУ “Черноризец Храбър” по Строителна статика, Динамика и устойчивост на строителните конструкции, Компютърно моделиране с програмите SAP2000 и TOWER.

Професионални интереси – предимно в областта на проектирането на строителни конструкции с помощта на компютърни програми. Някои конкретни примери:

  • Анализ на поведението на някои елементи от оборудването на АЕЦ „Козлодуй” при сеизмични въздействия.
  • Статико-динамическо и якостно изследване на фундаментите на турбогенераторите на блокове 5, 6, 7 и 8 в ТЕЦ „Марица 2” след тяхната реконструкция и модернизация.
  • Жилищни, промишлени и офис-сгради